Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı; eğitimin ve eğitim yönetiminin, toplumsal kurumlar, gruplar ve bireyler üzerindeki etkilerini kavramış, eğitim sistemini ve örgütlerini çözümlemiş, bireye, topluma ve mesleğine duyarlı, bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, mesleki etik değerlere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye açık alan uzmanlarını yetiştirmektir.


Giriş koşulları:

  1. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin öngördüğü başvuru koşullarını taşımak,
  2. Giriş sınavlarında başarılı olmak.

Uygulama İlkeleri:

  1. Bilim dalı dışından ve Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programına devamı öngörülen bir öğrencinin hangi derslerden sorumlu olacağı öğrencilerin transkriptine dayalı olarak bilim dalınca belirlenir.
  2. Program, 6'sı zorunlu, 2'si seçmeli olmak üzere, 24 yerel kredilik dersten oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120’dir.
  3. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır,
  4. Uygulama dersleri, okullarla işbirliği halinde yürütülür,
  5. Bir öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin toplam kredi miktarının 2/3’ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.
  6. Programa, özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrencilerin, ilgili yönetmelikte öngörülen başvuru koşullarını taşımaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları:

  1. Programda öngörülen dersleri başarı ile tamamlamak,
  2. Bir yüksek lisans tezi hazırlayarak başarılı bir şekilde savunmak. Program Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı  hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için
http://akts.hacettepe.edu.tr/programlar.php?programlar adresini ziyaret edebilirsiniz.

 


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara